Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

26. marec 2018

ZŠ s MŠ Orlov, Orlov 5, 065 43 Orlov

 

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy na školský rok 2018 / 2019

Zápis detí do prvého ročníka tunajšej školy sa uskutoční na základe VZN č.6/2015, ktoré vydala Obec Orlov:

dňa 16. apríla 2018 /utorok/ od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Podľa zákona č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1, 2, 4, 5 sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  •        občiansky preukaz
  •         rodný list dieťaťa
  •        podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa rieši na základe § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                       PhDr. Matisková Bibiána, riaditeľka školy

Orlov, 26.3.2018.

K stiahnutiu