Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

23. apríl 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom,

že žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy

na školský rok 2020/2021 vzhľadom na mimoriadnu situáciu a

karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa budú podávať

elektronickou formou - vyplnením elektronickej prihlášky

na webovej stránke

 

https://zssmsorlov.edupage.org/news/

v čase od 30.04.2020 do 31.05.2020.

Podmienky prijatia: 

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  •  ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. 
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. 
  • Rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do materskej školy vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov do 30.júna 2020.

 

K stiahnutiu