Oznámenie o uložení súdnej listovej zásielky

30. január 2017

Obec Orlov – Obecný úrad oznamuje, že

                           Dinh Van Thanh, nar. 1978, bytom 065 43 Orlov č. 344
 
má na Obecnom úrade  v  Orlove, Orlov  119,  v  kancelárii  sekretariátu  starostu  obce  uloženú 
súdnu listovú zásielku do vlastných rúk od Okresného súdu v Starej Ľubovni.
 
     Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín obecného úradu, v termíne do 14.02.2017.
 
     Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.
 
 
  
 
 
                                                                                                          Renáta Knapíková v. r.
                                                                                                          sekretariál OcÚ Orlov
 
 
 
 
VYVESENÉ:  30.01.2017
ZVESENÉ: