Oznámenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody VK na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

15. december 2016

  

Oznámenie

 

 

            Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci oznámenia obce o cene dňa 15.11.2016

 

v y d a l

 

P O T V R D EN I E   O  C E N E

 

č. 0026/2017/V-PC

 

pre regulovaný subjekt Obec Orlov, 065 43 Orlov 119, IČO: 00330108 na regulačné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021:

            1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

 

Tarifná

skupina

Maximálna fixná

 zložka ceny v €/rok

Maximálna variabilná

 zložka ceny v €/m3

T1

9

0,8713

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

 

            Úrad vydáva podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) potvrdenie o cene na základe oznámenia obce o cene, podľa ktorého obec, ak vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v lehote podľa § 14 ods. 5 písm. c) alebo e) zákona o regulácii a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia.

 

            Obecné zastupiteľstvo Obce Orlov na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 uznesením č. 80 schválilo cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v zmysle potvrdenia o cene vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na regulačné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 takto:

 

Tarifná

skupina

Fixná zložka ceny v €/rok

Variabilná zložka ceny v €/m3

T1

4

0,60

 

 

            

                   

                                                                         JUDr. Peter Timočko  v. r.  

                                                                                    starosta obce