OZNAM o prerušení distribúcie elektriny

23. august 2017

 OZNÁMENIE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

 

              Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje občanom, že pre odberné miesto:

 

celá obec Orlov a celá miestna časť Andrejovka

bude v termíne

11. september 2017 od 07:20 h do 16:30 h

  

prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.