OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

24. apríl 2018

Vážení občania,
 
Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.  Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní odpadov zo záhrad a vypaľovania trávy.  
 
Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  
 
Okresné riaditeľstvo môže za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť v blokovom konaní priamo na mieste pokutu do výšky  100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€.
 
 
Vážení občania,
 
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej  hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom  alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť. 
 
Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov  v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
 
·      vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov,
·      fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
       vzniku požiaru,
·      zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,  
·      zakladania ohňa v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 
            Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete  kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.