ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

4. máj 2018

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 04. mája 2018 od 11:00 hod. do odvolania. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.  2  písm.  a),  b)  a  c)  zákona  č. 314/2001Z. z. o  ochrane  pred  požiarmi  v  znení  neskorších  predpisov  na  lesných pozemkoch a  v  ich  ochrannom  pásme  z a k a z u j e  najmä:
 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
 
Z hľadiska prevencie vzniku požiaru sa zároveň zakazuje:
 • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.
 
Vlastníci, správcovia aj ich užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) a § 6h zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í  najmä:
 • zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo s určením vyhliadkových terénnych miest s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe a v prípade potreby vybaviť tieto pracovné stroje aj účinným zachytávačom iskier.

 

K stiahnutiu